Anh Nhựt Bình sáng lập Be Ready Education tại Melboure, Australia vào năm 2017 với tầm nhìn rằng giáo dục phải thật trở nên thật dễ dàng, và việc học sẽ trở thành như việc làm mỗi ngày.

Anh quan niệm rằng, trong giáo dục, không nhất thiết là phải chỉ giúp đỡ học sinh. Mà quan trọng hơn là quan tâm tới đời sống của giáo viên và của những người làm giáo dục. Chỉ khi nào họ an tâm, không phải lo chạy ăn chạy mặc, thì họ mới chuyên tâm vào việc truyền đạt kiến thức cho học sinh.

Nếu bạn muốn kết nối với anh Nhựt Bình để trao đổi trực tiếp, bạn có thể nhắn anh tại LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/binhl/

 

Kinh Nghiệm

Anh Lê Chơn Nhựt Bình hiện đang là giảng viên của trường đại học tại RMIT University - Melbourne, School of Business IT and Logistics, anh chuyên dạy các môn có liên quan tới Hệ Thống Thông Tin (business information systems)

Và bên cạnh đó là nhiều năm kinh nghiệm ở các tổ chức giáo dục khác nhau

- Analyst Programmer - RMIT University, Melbourne, Australia

- Software Engineer - Swinburne University, Melbourne, Australia

- CTO - Talks English Shark Tank season 2

- Founder - Vietnamese Sign Language Dictionary

Lê Chơn Nhựt Bình https://beready.vn/images/2022/le_chon_nhut_binh.jpg#joomlaImage://local-images/2022/le_chon_nhut_binh.jpg?width=4912&height=4911 Binh Le

Đối Tác Của Chúng Tôi

 

“Mình khởi nghiệp nhưng chưa biết sẽ xây dựng đội ngũ IT ra sao, nhờ Be Ready Education, mình đã có website và trang Facebook được quản trị rất hiệu quả”

Chị Lê Thảo Nguyên

Founder Doliherb - Relive
Áp dụng công nghệ vào doanh nghiệp của bạn
Tư Vấn Miễn Phí
Chat ngay